Obec Seletice

Obec Seletice

  ZOBRAZIT MENU

Obsah stránky

Zákaz odběru povrchních vod

Opatření obecné povahy (Veřejnou vyhláškou) Městský úřad Nymburk, 

odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád), v souladu s ustanoveními § 171 až § 174 správního řádu ve veřejném zájmu, 

zakazuje s platností do odvolání 

podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona a v souladu s § 115a vodního zákona odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Nymburk, a to pro účely mytí aut, oplachů zemědělské techniky, zalévání trávníků, napouštění nádrží, koupališť, bazénů. 

Zákaz odběru povrchových vod se netýká odběratelů, pro něž je odběr povrchových vod důležitý pro jejich provozuschopnost, za předpokladu dodržení podmínek stanovených v rozhodnutích opravňujících odběratele nakládat s povrchovými vodami. V těchto případech vodoprávní úřad vyzývá odběratele k maximálnímu hospodárnému využívání těchto vod. 

Zákaz nakládání s povrchovými vodami je vydán s okamžitou platností po zveřejnění, vyvěšením na úřední desce vodoprávního úřadu a na úředních deskách obecních úřadů, na dobu neurčitou. Odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami bude vydáno novým opatřením obecné povahy. 

Datum a čas: 06.08.2018 09:55
Napsal: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík
Kategorie: Ostatní

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Rozhlas

Oddíl postranní lišty

Počasí
Počasí Seletice - Slunečno.cz

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
Náhodné

Patička stránky